top of page
  • Waarom is een vertrouwenspersoon eigenlijk nodig?
    Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten pesten discriminatie
  • Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?
    De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben; het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is; het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures; het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming; het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator; het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag; het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag; het registreren van gevallen van ongewenst gedrag; een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.
  • Wie stel ik aan als vertrouwenspersoon?
    Bedrijven kunnen, (bij grotere bedrijven in overleg met de ondernemingsraad), kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon: Buiten het bedrijf: bijvoorbeeld door mij in te huren of via de arbodienst. Binnen het bedrijf: een eigen medewerker die opgeleid wordt tot vertrouwenspersoon of speciaal hiervoor is aangesteld (vooral bij grote organisaties). Het wordt over het algemeen afgeraden om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taak, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben. Sowieso is het verstandig om naast een interne vertrouwenspersoon een externe vertrouwenspersoon te hebben, ter vervanging bij afwezigheid door vakantie of ziekte of als een echt neutrale buitenstaander.
bottom of page